REWARDS

Al Fresco’s Được tặng 300,000VND đồng (Ba trăm ngàn đồng) để thanh toán cho mỗi 30 điểm tích được.
Jaspas Được tặng 300,000VND đồng (Ba trăm ngàn đồng) để thanh toán cho mỗi 30 điểm tích được.
Pepperonis Được tặng 200,000VND đồng (Hai trăm ngàn đồng) để thanh toán cho mỗi 20 điểm tích được.
Papa Joes Được tặng 100.000VND đồng (Một trăm ngàn đồng) để thanh toán cho mỗi 10 điểm tích được.
Hot'N Tasty Được tặng 300.000VND đồng (Ba trăm ngàn đồng) để thanh toán cho mỗi 30 điểm tích được.
Jacksons Được tặng 500,000VND đồng (Năm trăm ngàn đồng) để thanh toán cho mỗi 50 điểm tích được.

Và còn rất nhiều ưu đãi khác đang chờ bạn, hãy theo dõi thường xuyên tại đây này nhé!

Quy định đổi điểm

Điểm tích lũy của mỗi chuỗi nhà hàng được tính riêng biệt, không thể nhập chung hay chuyển đổi lẫn nhau khi thực hiện đổi điểm để nhận ưu đãi.
Bạn có thể quy đổi điểm khi dùng bữa tại nhà hàng HOẶC khi mua mang đi, vui lòng trình thẻ Rewards Plus cho nhân viên phục vụ hoặc báo số thẻ Rewards Plus khi gọi điện đặt món.
Bạn có thể kiểm tra số điểm tích được của mình khi đăng nhập vào website này. Thông tin tích điểm sẽ thể hiện trên hóa đơn thanh toán..

Đăng ký